ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Συνδρομητικό πρόγραμμα: Το σύνολο των παροχών που αναφέρονται στον πίνακα παροχών του Συνδρομητικού συμβολαίου καθώς και ο τρόπος λειτουργίας αυτών σύμφωνα με τους Γενικούς και Ειδικούς όρους του Συνδρομητικού προγράμματος.
Συνδρομητής: Είναι το φυσικό πρόσωπο το οποίο δικαιούται να κάνει χρήση των παροχών του συνδρομητικού προγράμματος.
Συνδρομή: Το ποσό που καταβάλλεται, εφάπαξ από τον Συνδρομητή στην Εταιρία, για την παροχή της Συνδρομητικής κάλυψης.
Έναρξη ισχύος συνδρομητικού προγράμματος: Ως ημερομηνία έναρξης ισχύος των καλύψεων του συνδρομητικού προγράμματος, ορίζεται η ημερομηνία μετά την πάροδο τριών (3) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία εξόφλησης της ετήσιας συνδρομής.
Διάρκεια ισχύος Συνδρομητικού προγράμματος: Το Συνδρομητικό πρόγραμμα προσφέρεται για περίοδο ενός (1) έτους, που αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του Συνδρομητικού προγράμματος και λήγει την αμέσως προηγούμενη ημερομηνία του επομένου έτους.
Διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις: Είναι οι αιματολογικές, βιοχημικές, μικροβιολογικές, κυτταρολογικές και απεικονιστικές εξετάσεις που πραγματοποιούνται αποκλειστικά και μόνο σε Μέλος του Δικτύου με βάση αντίστοιχο παραπεμπτικό σημείωμα, που έχει εκδοθεί από ιατρό ανάλογης ειδικότητας.
Μέλος Δικτύου: Κάθε Νοσηλευτικό Ίδρυμα / κλινική ή Διαγνωστικό Κέντρο ή Πολυϊατρείο, ή ιατροί ή Οδοντιατρείο ή Φυσιοθεραπευτήριο και οποιασδήποτε άλλης μορφής ιατρική εταιρεία που έχει αναλάβει να παρέχει υπηρεσίες υγείας στους Συνδρομητές του προγράμματος.
Τα Μέλη του Δικτύου μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος του Προγράμματος.
Κλινική εξέταση: Είναι η λήψη του κληρονομικού και ατομικού ιατρικού αναμνηστικού, η ψηλάφηση, η ακρόαση, η επισκόπηση και η εκτίμηση της λειτουργικής ικανότητας και της ανατομικής ακεραιότητας των διαφόρων οργάνων και συστημάτων του οργανισμού.
Συμμετοχή Συνδρομητή: Είναι το ποσό με το οποίο συμμετέχει ο Συνδρομητής του προγράμματος στο κόστος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον <Πίνακας Παροχών Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης>
Έκτακτο περιστατικό: Είναι η απρόβλεπτη και αιφνίδια διαταραχή της υγείας του Συνδρομητή του προγράμματος, λόγω ατυχήματος ή ασθενείας που μπορεί να επιφέρει τη σημαντική επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του, αν δεν του παρασχεθεί ιατρική βοήθεια.

ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ.)

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Κάλυψη έκτακτων περιστατικών (ατύχημα/ασθένεια) σε συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά ιδρύματα, μέλη του Δικτύου:
α) Απεριόριστες ΔΩΡΕΑΝ ιατρικές επισκέψεις, για κλινική εξέτασης, στις εφημερεύουσες ειδικότητες.
Σε περίπτωση που για την αντιμετώπιση του έκτακτου περιστατικού απαιτηθούν ιατρικές πράξεις (π.χ. ράμματα-νάρθηκες κ.λ.π.), παρέχεται έκπτωση 30% στον ιδιωτικό τιμοκατάλογο εκάστου από τα συνεργαζόμενα Νοσηλευτικά ιδρύματα.
Στη έκπτωση δεν περιλαμβάνονται οι αμοιβές των ιατρών τα ειδικά υλικά και τα φάρμακα.
2. Απεριόριστες προγραμματισμένες ιατρικές επισκέψεις
Παρέχονται απεριόριστες ιατρικές επισκέψεις, συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας ως εξής:
α) Στις ιατρικές ειδικότητες που διαθέτουν τα Πολυιατρεία, μέλη του Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή του προγράμματος που αναφέρεται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος
β) Στα ιδιωτικά ιατρεία, μέλη του Δικτύου με συμμετοχή του Συνδρομητή του προγράμματος που αναφέρεται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος.
3. Απεριόριστες προγραμματισμένες Διαγνωστικές ιατρικές εξετάσεις
Αν συνεπεία ατυχήματος ή ασθενείας, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας κάλυψης και με βάση παραπεμπτικού σημειώματος ιατρού, ο συνδρομητής είναι αναγκαίο να υποβληθεί σε διαγνωστικές εξετάσεις, οι οποίες διενεργούνται αποκλειστικά και μόνο στα Διαγνωστικά Κέντρα ή Πολυιατρεία μέλη του Δικτύου, η Εταιρεία παρέχει κάλυψη ως παρακάτω:
α) Εφόσον ο Συνδρομητής του προγράμματος προσκομίζει έγκυρο ηλεκτρονικό παραπεμπτικό ΕΟΠΥΥ τότε για ιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον κρατικό τιμοκατάλογο (ΕΟΠΥΥ) καταβάλλεται μηδενική συμμετοχή.
β) Εφόσον ο Συνδρομητής του προγράμματος προσκομίζει ιδιωτικό παραπεμπτικό τότε για ιατρικές εξετάσεις που περιλαμβάνονται στον κρατικό τιμοκατάλογο (ΕΟΠΥΥ), του παρέχεται προνομιακή τιμολόγηση βασισμένη στη αντίστοιχη τιμολόγηση του ΕΟΠΠΥ.
Για ιατρικές εξετάσεις που δεν περιλαμβάνονται στον κρατικό τιμοκατάλογο (ΕΟΠΥΥ) παρέχεται προνομιακή εκπτωτική τιμολόγηση επί των τιμών του εκάστοτε ισχύοντος ιδιωτικού τιμοκαταλόγου του Διαγνωστικού Κέντρου ή Πολυϊατρείου.
Το κόστος των φαρμάκων ή των αμοιβών ιατρών, που πιθανόν απαιτηθούν για τη διενέργεια των ιατρικών διαγνωστικών εξετάσεων, βαρύνει εξολοκλήρου τον Συνδρομητή του προγράμματος.
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διενέργεια των διαγνωστικών εξετάσεων είναι η προσκόμιση στα Διαγνωστικά Κέντρα ή Πολυιατρεία, μέλη του Δικτύου, από τον Συνδρομητή του προγράμματος του σχετικού παραπεμπτικού σημειώματος του ιατρού, αντίστοιχης ειδικότητας, στο οποίο υποχρεωτικά θα αναγράφονται:
  • Το ονοματεπώνυμο του προς εξέταση Συνδρομητή του προγράμματος.
  • Τα στοιχεία του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ή άλλου δημοσίου εγγράφου που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία του Συνδρομητή του προγράμματος
  • Ο λόγος για τον οποίο συστήνονται οι διαγνωστικές εξετάσεις (συμπτωματολογία, ασθένεια κ.λ.π.).
4. ΔΩΡΕΑΝ ετήσιος προληπτικός έλεγχος (check–up) ανά Συνδρομητή του προγράμματος και ανά συνδρομητικό έτος με συμμετοχή 10,00 €
Η Εταιρεία παρέχει στον Συνδρομητή του προγράμματος τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει Προληπτικό έλεγχο (Check–up): Γενική Αίματος, Γενική Ούρων, ΤΚΕ, Ολική χοληστερόλη, Τριγλυκερίδια, Σάκχαρο
Οφθαλμολογικό έλεγχο: Έλεγχος οπτικής οξύτητας & διάθλασης στο Διαθλασίμετρο, Έλεγχος στη Σχισμοειδή λυχνία.
Οδοντιατρικός έλεγχος: Καθαρισμός για ενηλίκους και φθορίωση για παιδιά, έλεγχος στοματικής κοιλότητας, Πλάνο Θεραπευτικής αγωγής, Έλεγχος στοματικής κοιλότητα.
5. Οδοντιατρική κάλυψη
Παρέχονται απεριόριστες Οδοντιατρικές πράξεις και επεμβάσεις στα Οδοντιατρικά κέντρα και Οδοντιατρεία, μέλη του Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή του προγράμματος που αναφέρεται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος.
6. Οφθαλμολογική κάλυψη
Καλύπτονται Οφθαλμολογικές ιατρικές επισκέψεις και επεμβάσεις για διόρθωση Διαθλαστικών ανωμαλιών και αποκατάστασης Καταρράκτη σε Οφθαλμολογικά κέντρα, μέλη του Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή του προγράμματος που αναφέρεται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος
7. Φυσιοθεραπείες
Παρέχονται απεριόριστες προγραμματισμένες φυσιοθεραπευτικές πράξεις, που διενεργούνται σε Φυσιοθεραπευτικά κέντρα, μέλη του Δικτύου, με συμμετοχή του Συνδρομητή του προγράμματος που αναφέρεται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος
8. Συντονιστικό Ιατρικό Τηλεφωνικό Κέντρο
Για το συντονισμό του παρόντος προγράμματος με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και πληροφόρηση του Συνδρομητή του προγράμματος, λειτουργεί Συντονιστικό Κέντρο, με κλήση στον τηλεφωνικό αριθμό 2111001415, 24 ώρες το 24ωρο 365 ημέρες το χρόνο. Μέσω του Συντονιστικού Κέντρου ορίζονται ραντεβού για τις ιατρικές επισκέψεις και για τη διενέργεια των παρεχόμενων ιατρικών εξετάσεων στις οποίες πρέπει να υποβληθεί ο Συνδρομητή του προγράμματος ή να λαμβάνονται γενικές πληροφορίες για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων του Συνδρομητή του προγράμματος.
9. Δίκτυο Ιατρικών Παρόχων
Οι υπηρεσίες υγείας που αναφέρονται στον <Πίνακα Παροχών> του παρόντος προγράμματος παρέχονται στις Πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας
10. Υποχρεώσεις Συνδρομητή του προγράμματος
Ο Συνδρομητή του προγράμματος, ο οποίος θα κάνει χρήση των παροχών του παρόντος προγράμματος, θα πρέπει προηγουμένως να επικοινωνήσει με το Συντονιστικό Τηλεφωνικό Κέντρο, για ενημέρωσή του για τα Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσοκομεία και ιατρούς, μέλη του Δικτύου, όπου θα πρέπει να απευθύνεται για τον καθορισμό της ημέρας και ώρας εξέτασης, αλλά και τη χρήση των υπολοίπων υπηρεσιών που αναλυτικά περιγράφονται στο παρόν. Ο Συνδρομητή του προγράμματος κατά την προσέλευσή του στα Διαγνωστικά Κέντρα, Πολυιατρεία, Νοσοκομεία και ιατρούς, μέλη του Δικτύου, θα πρέπει να επιδεικνύει έγγραφο που αποδεικνύει την ταυτότητά του (π.χ. Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο, Βιβλιάριο Ασθενείας, αν πρόκειται για παιδί) και να γνωρίζει τα στοιχεία της ασφάλισής του (Αριθμός Πιστοποιητικού Ασφάλισης).